ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อบต ยายชา
โครงสร้างบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
 
 

โครงสร้างบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก » โครงสร้างบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ
นักวิชาการสุขาภิบาล / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม นายฐปนรรฆ์  ตันสกุล เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายฐปนรรฆ์  ตันสกุล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 

นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล
นายชัยอาสา  ลีลาศุภกิจ
นักวิชาการสุขาภิบาล

นายนเรศ อิ้วเจริญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนเรศ อิ้วเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิเชียร  เหรียญประยูร พนักงานขับรถยนต์
นายวิเชียร  เหรียญประยูร
พนักงานขับรถยนต์

นายประนอม ศรีคำนวณ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประนอม ศรีคำนวณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณัฐวุฒิ พึ่งประยูร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัฐวุฒิ พึ่งประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอภิชาต แก้วประชา คนงานประจำรถขยะ
นายอภิชาต แก้วประชา
คนงานประจำรถขยะ

นายวิชัย พลอยดี คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย พลอยดี
คนงานประจำรถขยะ

นายดอกรัก สงวนเชื้อ คนงานประจำรถขยะ
นายดอกรัก สงวนเชื้อ
คนงานประจำรถขยะ

นายนิรันดร อินทรพิทักษ์ คนงานประจำรถขยะ
นายนิรันดร อินทรพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายประกิจ คุณถาวร คนงานประจำรถขยะ
นายประกิจ คุณถาวร
คนงานประจำรถขยะ

นายบรรเจิด เอี่ยมสอาด คนงานประจำรถขยะ
นายบรรเจิด เอี่ยมสอาด
คนงานประจำรถขยะ


นายฐปนรรฆ์ ตันสกุล เจ้าพนักงานธุรการ 
นายฐปนรรฆ์ ตันสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรินทร์ลดา คำเทพ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววรินทร์ลดา คำเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
กองบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร