ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อบต ยายชา
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
 
 

แผนการดำเนินงาน

หน้าแรก » แผนการดำเนินงาน

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2555
 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2555

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงานขึ้น  เนื่องจากแผนดังกล่าวถือเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการที่ดี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุม ติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น

 

อ่านรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2555 ได้ ที่นี่

 
กองบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร